2016-17 RTHS LADY HUBS SOPHOMORE & VARSITY VOLLEYBALL vs OTTAWA + SENIOR NIGHT - Rochelle-Hubs